• (+9821)22567291
  • info@ampex.ir
  • فارسی
  • English

2018 BAIEX

قوانین و مقررات شركت كنندگان

1-  شركت كنندگان داخلی به هیچ وجه مجاز به نمایش كالاها و محصولات خارجی و یا استفاده از پوستر و نام شركت خارجی نمی باشند . در صورت عدم رعایت این نكته شركت كننده ملزم به پرداخت اجاره بهاء غرفه بصورت ارزی و بر اساس تعرفه بخش خارجی نمایشگاه،می باشد.

2- کاهش متراژ و یا انصراف از مشارکت حداکثر 45روز قبل از افتتاح و پس از کسر 50 % مبـالغ واریزی و استرداد 50 % مابقی میسر می باشد . در فاصله کمتر از 45روز تا زمان افتتاح نمایشگاه به هیچ وجه درخواست انصراف پذیرفته نخواهد بود و در صورت عدم استفاده شرکت کننده از غرفه تخصیص یافته در نمایشگاه هیچ گونه وجهی مسترد نشده و غرفه مربوطه به سایرین واگذار می شود .درصورتیکه طبق صلاحدید برگزار کننده ، ثبت نام متقاضی بعد از تاریخ مقرر ثبت نام صورت پذیرد ، در صورت انصراف متقاضی ، هیچگونه وجهی به وی عودت نمی گردد.

3- مشاركت در این نمایشگاه تابع مقررات و شرایط عمومی نمایشگاهها تدوین شده توسط شركت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسلامی ایران است.

4- هرگونه فعل و انفعالاتی كه بر روی غرفه های پیش ساخته انجام گیرد (پانل بندی), شركت كننده موظف به جبران خسارت وارده خواهد بود.

5- شركت كنندگانی كه مایل هستند راسا غرفه سازی نمایند, (حداقل 24 مترمربع به بالا) می بایست فرمهای مربوطه را از ستادبرگزاری نمایشگاه اخذ وپس ازتكمیل ، به همراه نقشه های اجرایی به ستاد برگزاری نمایشگاه ارائه فرمایند، بدیهی است شركت كنندگان پیش از اجرای غرفه سازی ملزم به معرفی غرفه ساز به برگزاركننده نمایشگاه و سپس ارائه نقشه های اجرائی جهت اخذ تایید به مدیریت طراحی و غرفه آرائی شركت سهامی نمیشگاههای بین المللی بوده و همچنین ملزم به سپردن مبلغ 000/000/10 ریال نقداً بعنوان تضمین جمع آوری تجهیزات غرفه سازی می باشند . چنانچه اجرای غرفه سازی با اخذ تائید از مدیریت طراحی و غرفه آرائی به صورت دو طبقه انجام گیرد ، شركت كننده ملزم به پرداخت متراژ تحت پوشش طبقه دوم بر اساس 50 درصد قیمت تعرفه اعلام شده ، میباشند.

6- در صورت بروز وقایع پیش بینی نشده ( فورس ماژور ) مانند : جنگ ، زلزله ، سیل ، آتش سوزی و یا هرگونه خوادث غیر پیش بینی شده دیگری كه منجر به لغو یا تغییر زمان و مكان نمایشگاه گردد، 50درصد از وجوه واریزی بابت هزینه های پرداخت شده نمایشگاهی كسر و مابقی به شركت كنندگان ، قابل برگشت می باشدوضمناً مفاد مجوز برگزاری نمایشگاه توسط شرکت کننده روئیت گردیده است.

7- ستاد برگزاری نمایشگاه با توجه به امكانات موجود, نسبت به پذیرش یا عدم پذیرش متقاضیان و تخصیص فضا و تعدیل متراژهای مورد درخواست مختار می باشد و امضاء این فرم به منزله این است كه شركت كننده اطلاعات ومقررات نمایشگاههای بین المللی ایران را مطالعه نموده است.

8- تكمیل و ارسال فرمهای ثبت نام هیچگونه تعهدی برای برگزاركننده جهت رزرو فضا برای متقاضی ایجاد نمی كند. بدیهی است زمان ثبت نام قطعی, تاریخ پرداخت 100% هزینه های غرفه می باشد و چنانچه تا آن زمان فضای خالی در سالن های نمایشی موجود باشد, فضای درخواستی در اختیار شركت كننده قرار خواهد گرفت.

9- متراژ نهایی غرفه پس از تكمیل و ساخت غرفه مشخص میگردد و مشاركت كننده موظف است براساس متراژ اعلام شده نسبت به تسویه حساب با برگزاركننده اقدام نماید و هیچگونه اعتراضی نسب به كاهش و یا افزایش غرفه خود را نخواهد داشت.

10- در صورت عدم پرداخت به موقع هزینه های مشاركت, غرفه داران مجاز به تخلیه غرفه و كالای خود نبوده و حق هرگونه پیگیری قانونی برای برگزاركننده محفوظ و هرگونه توافقی میان شركت كننده و برگزار كننده تنها درصورتی معتبر است كه مكتوب و امضاء شده به تأئید طرفین برسد.

11-ارائه كپی پروانه بهره برداری,‌ثبت نام تجاری كالاهای تولیدی در روزنامه رسمی و اداره ثبت شركتها و همچنین گواهی استاندارد,‌در زمان تحویل فرمهای تكمیل شده ثبت نام, الزامی میباشد.

12- تعیین محل غرفه ها و نحوه واگذاری آنها تماماً برعهده برگزاركننده خواهد بود و متقاضی نمی تواند مكان خاصی را انتخاب نموده و یا از قبول مكان تخصیص یافته امتناع ورزد.

13- هزینه استفاده از برق اضافی (به غیر از موارد استاندارد روشنایی) آب و تلفن بطور جداگانه محاسبه و از شركت كنندگان  اخذ خواهد شد.

14- کلیۀ کسورات قانونی مشارکت در این نمایشگاه از قبیل بیمه ومالیات برعهدۀ شرکت کنندگان محترم می باشد.

15- مسئولیت مراقبت و محافظت از غرفه و وسایل آن در ساعت برپایی نمایشگاه بر عهده شركت كننده است.پس از خاتمه كار نمایشگاه، نسبت به تخلیه سالنها و پلمپ دربهای ورودی اقدام شده و مسئولیت حراست از غرفه ها بر عهده انتظامات نمایشگاه میباشد.ضمناً از شركت كنندگان تقاضا میگردد از ورود هرگونه كالاهای باارزش از قبیل تلویزیون، ویدئو، دوربین فیلمبرداری و عكاسی، كامپیوتر، لب تاپ و ...به غرفه جداً خودداری نموده و مسئولیت حفظ و نگهداری اینگونه كالاها به عهده شركت كنندگان میباشد.

قوانين و مقررات عمومی شركت در نمايشگاههای بين المللی ج.ا.ایران

شركت كننده عزيز

ضمن اظهار امتنان از مشاركت شما در اين نمايشگاه  خواهشمند است نسبت به رعايت نكات زير همكاری فرماييد.

1- زمان تحويل غرفه ، حمل كالا و غرفه ارائی

1-1- -نقشه های اجرائی و ساخت غرفه هايی كه توسط مشاركت كننده اجراء ميشود (غرفه بدون تجهيزات) بايد پس از تائيد ستاد برگزاری نمايشگاه به مديريت طراحی و غرفه آرائی شركت نمايشگاههای بين المللی تسليم گردد حداكثر زمان ارائه نقشه 15 روز قبل از افتتاح نمايشگاه ميباشد، در اين خصوص دریافت و تكميل فرمهای مربوطه از ستاد برگزاری نمایشگاه  توسط طراح شركت كنندگان ضروری می باشد.

2-1-  شركت كنندگانی كه مايل به استفاده از ارتفاع بيش از  5/2  متر برای ساخت و تزئين غرفه ميباشند ، بايستی نقشه پيشنهادی خود را به واحد فنی شركت سهامی نمايشگاهها تسليم و پس از موافقت اقدام نمايند.

3-1 - واحد فنی برگزار كننده نمايشگاه و مديريت طراحي و غرفه آرائی شركت سهامی نمايشگاهها براساس اصول نمايشگاهی حق انجام هرگونه تغييری را كه لازم بدانند در طرحهاي ارائه شده ، دارا ميباشند. در صورت عدول از تغييرات داده شده مديريت طراحی و غرفه آرائی شركت سهامی نمايشگاهها نسبت به تغيير و تخريب ساخت و ساز غرفه اقدام و هزينه های مربوطه را از شركت كننده اخذ مينمايد.

4-1-تحويل غرفه به مشاركت كنندگانی كه دارای ساخت و ساز نمی باشند و غرفه با تجهيزات درخواست نموده اند ،  حداكثر تا يك روز قبل از افتتاح نمايشگاه انجام ميشود.

5ـ 1- زمان تعيين شده برای چيدمان كالاها روز قبل از افتتاح نمايشگاه  تعيين شده است.

6-1- كليه عمليات اجرايی و آماده سازی غرفه (ساخت و ساز) بايد 48 ساعت قبل از افتتاح نمايشگاه به اتمام برسد به گونه ا ی كه غرفه قابل بهره برداری باشد. و كليه عمليات غرفه چينی 24 ساعت قبل از افتتاح نمايشگاه به اتمام برسد به صورتی كه نياز به هيچگونه اقدامی تا زمان افتتاح نداشته باشد. قابل ذكر است كه متخلفين به ازای هر ساعت اضافه حضور در غرفه موظفند تا 10% از كل ارزش اجاره بهاء غرفه را به عنوان ديركرد به برگزاركننده پرداخت نمايند.

7-1-   كليه وسايل اضافی ، كارتن ها و صندوق های خالی می بايست توسط شركت كنندگان از محوطه غرفه ها و نمايشگاه خارج گردند . در اين خصوص ستاد برگزاری نمايشگاه هيچ گونه مسئوليتی ندارد.

8-1-   شركت كنندگان بايستی حداكثر ظرف  24  ساعت پس از پايان نمايشگاه نسبت به تخليه غرفه های واگذاری اقدام و كالاهای نمايشی را به خارج از سالن منتقل نمايند و مكان غرفه را همانند زمان تحويل در اختيار برگزار كننده قرار دهند در غير اين صورت برگزار كننده نسبت به تخليه غرفه اقدام و هزينه های آن از شركت كننده دريافت می شود.

9-1-  فروش مستقيم كالا درغرفه و در دوران نمايشگاه مجاز نمی باشد .انعقاد قرارداد فروش و مذاكرات تجاری در نمايشگاه انجام و تحويل كالا به خريداران ميبايستی بعد از پايان نمايشگاه صورت گيرد.

10-1- تردد وسائط نقليه در داخل سالن و روی موكت ممنوع است.بديهی است درصورت انجام ، پرداخت هزينه خسارت وارده بعهده شركت كننده ميباشد.

از قراردادن كالا در خارج از حريم غرفه ، به ويژه در راهروها خودداری فرماييد. 11-1-

12-1-  نمايش هر گونه كالا ، پوستر مربوط به محصولات خارجی در بخش داخلی غرفه ها ممنوع و در صورت عدم رعايت موارد فوق الذكر طبق مقررات هزينه مشاركت به صورت ارزی محاسبه و دريافت خواهد شد.

13-1-   حضور نمايندگان غرفه ها 1 ساعت قبل از شروع كار نمايشگاه و نيم ساعت بعداز اتمام وقت روزانه نمايشگاه در غرفه ها ضروری است.

14-1-   به منظور تشخيص نمايندگان معرفی شده و تسهيل در ورود و خروج آنها از سالنها ، نصب كارت شناسايی ضروری است.

15-1-  در صورت مفقود شدن هر گونه شيئی از داخل غرفه مراتب را سريعاً به صورت كتبی و با ذكر مشخصات دقيق كالاهای مفقود شده به مسئول سالن اعلام فرماييد.

16-1-  نظر به اينكه در دوران برگزاری نمايشگاه هر روز رأس ساعت 9  صبح درب سالنها بمنظور انجام امور نظافت باز خواهد شد ، توصيه مينماييم كه يك نماينده رأس ساعت مشخص شده در محل غرفه حضور داشته باشد.

2- خروج كالا

1-2- خروج كالا در دوران برگزاری نمايشگاه ممنوع خواهد بود . لذا از آوردن اقلام غير ضروری جداً اجتناب فرماييد.

2-2- خروج كالاهای نمايشی از غرفه ها بايستی در مهلت تعيين شده ( حداكثر  24  ساعت پس از پايان نمايشگاه ) صورت گيرد . پس از انقضاي مهلت تعيين شده برگزار كننده در مورد خسارت و يا فقدان كالا هيچگونه مسئوليتی ندارد.

3-2-  مجوز خروج كالا فقط با ارائه صورتحساب تاييد شده از سوی برگزار كننده امكان پذير ميباشد . لذا شركت كنندگانی كه افزايش متراژ يا غرفه دو طبقه طراحی نموده اند خواهشمند است ترتيبی اتخاذ فرمايند كه تا قبل از پايان نمايشگاه نسبت به دريافت تسويه حساب اقدام گردد.

4-2- شركت كنندگان بايستی برای انجام هرگونه تبليغات محيطی و محاطی در نمايشگاه مراتب رابا برگزاركننده نمايشگاه هماهنگ فرمايند.

3- نحوه محاسبه هزينه اجاره غرفه و خدمات جنبی آن بر حسب ريالی و ارزی

:  بند 58 ـ  چگونگی عرضه و نمايش كالا و تبليغ آن

ماده 434  ـ  در صورتی كه نمايش كالا توسط واحد توليدی صنعتی ( دارای پروانه بهره برداری ) و يا واحد توليدی صنفی ( دارای پروانه صنفی توليدی ) صورت گيرد با مارك يا نام شركت ايرانی تبليغ شود كالا ايرانی محسوب و هزينه ها به صورت ريالی دريافت ميگردد.

تبصره 1 :  كليه كالاهائی كه با مشخصات مندرج در بند فوق در مناطق آزاد تجاری توليد و ارائه می گردند ايرانی محسوب و هزينه ها بصورت ريالی دريافت خواهد شد.

تبصره 2:  كالاهايی كه در داخل كشور و مناطق آزاد توليد و با مارك خارجی تبليغ گردند هزينه های مربوطه بصورت 70% ريالی و 30%  ارزی محاسبه خواهد شد.

تبصره 3: كالاهايی با مارك خارجی و بر اساس سرمايه گذاری مشترك شركتهای خارجی در ايران توليد مي گردد با ارائه مجوزهای مربوطه از سوی وزارت امور اقتصادی و دارائی و مصوبه هيات دولت,‌ريالی محاسبه خواهد شد.

ماده 435  ـ  كالاهای توليدی ايرانی كه تحت ليسانس كشورهای خارجی معرفی می گردند, در صورتيكه با نام شركتهای ايرانی كه در ايران به ثبت رسيده باشند معرفی و تبليغ شوند, كليه هزينه های مترتبه مشاركت در نمايشگاهها بصورت ريالی محاسبه و دريافت خواهد شد.

ماده 436  ـ  كالايی كه مستقيماً در خارج توليد شده و به نام خارجی معرفی مي گردد ، كلاً به صورت ارزی محاسبه می شود. ( نحوه ورود كالا به داخل كشور ملاك نخواهد بود.)

ماده 437 ـ  عرضه كالای خارجی مشابه داخلی آن در غرف داخلی ، صرفاً به منظور مقايسه با توليد داخلی خود به صورت نمونه ، ( با ارائه پروانه بهره برداری اعم از صنعتی يا صنفی توليدی از مراجع ذيربط ) هزينه های مشاركت به صورت ريالی محاسبه و دريافت خواهد شد.

ماده 438 ـ  نمايش ماشين آلات خارجی صرفاً به عنوان ابزار كار در ارتباط با نمايش نوع فعاليت شركت كننده در صورتی كه مارك شركت خارجی آن قابل رؤيت نباشد ، ريالی محسوب ميشود.

تبصره : معرفی خلاقيت های فنی ، نرم افزاری ( اتوماسيون ) در صورت عدم تبليغ شركتهای خارجی ( به صورت پوستر، بروشور و يا كالا ) هزينه مربوطه ريالی محاسبه خواهد شد.

ماده  439  ـ  تخصيص هرگونه فضای لازم جهت احداث محل تشريفات مطابق با نوع قرارداد اعم از ريالی و ارزی عيناً                                         محاسبه و دريافت خواهد شد . باتوجه به مطالب فوق و درصورتيكه در غرفه ای از هر دو كالا كه مشمول پرداخت ارزی و ريالی می باشد وجود داشته باشد, چيدمان كالا بايد به گونه ای باشد كه متراژ اشغال شده در هر دو بخش كاملاً قابل تفكيك و محاسبه باشد. (درغير اينصورت بر اساس تشخيص كارشناسان شركت سهامی نمايشگاهی عمل خواهد شد.)

بند 59- چگونگی عرضه كاتالوگ, بروشور, پوستر, نصب تابلو و غيره به منظور تبليغ كالا

ماده 440 ـ  عرضه بروشور ، فيلم ، عكس ، كاتالوگ و غيره در  رابطه با تبليغ كالا و يا شركتهای خارجی ارزی تلقی ميشود.

تبصره: در رابطه با كالاهای توليد داخل كشور با مارك خارجی طبق تبصره 2 و 3  ماده 434  عمل خواهد شد.

ماده 441  ـ  تبليغ نمايندگی انحصاری و رسمی شركتهای خارجی به هر صورت مشمول پرداخت هزينه ها به صورت ارزی ميباشد.

ماده 442 -  شركتهای عرضه كننده خدمات مشاوره ای, طراحی سيستم و غيره در صورتی كه كالائی را به منظور معرفی نوع خدمات عرضه نمايد در صورت احراز شرايط ماده 434  بصورت ريالی و يا در قالب تبصره 2 و 3 ذيل بند فوق عمل خواهد شد, در غير اينصورت كلاً بصورت ارزی محاسبه خواهد شد.

ماده 443  ـ  شركت كنندگان در بخش غرفه ريالی صرفاً موظف به تبليغ كالا و هر نوع پوستر مرتبط با نوع فعاليت خود ( در صورتی كه منع قانونی نداشته باشد ) با نام ايرانی مجاز می باشند, و  در صورت تبليغ كالا و هر نوع پوستر با نام شركت خارجی مشمول پرداخت  هزينه های به صورت ارزی می باشند.

ماده 444  ـ  معرفی خدمات پس از فروش كالاهای خارجی در جهت رفاه مصرف كننده توسط نمايندگان مجاز داخلی (با ارائه پروانه صنفی و معرفی نامه كتبی از شركت مربوطه) بصورت ريالی ارزی بر مبنای  30%  ارزی و  70%  ريالی محاسبه خواهد شد . بديهی است محاسبه عوارض غرفه سازی در قالب درصدهای فوق عمل خواهد شد.

تبصره : ارائه كالا و قطعات منفصله مربوط در غرف مستقلی كه جهت معرفی خدمات پس از فروش درخواست ميگردد ممنوع خواهدبود. بديهی است در صورت اقدام كلاً هزينه مربوطه بصورت ارزی محاسبه خواهد شد.

تبصره: نمايش كالای مونتاژ شده خارجی با نام ايرانی, ريالی محاسبه می گردد ليكن نمايش قطعات خارجی بصورت منفصل ممنوع و در صورت مشاهده كليه هزينه های مترقبه بصورت ارزی محاسبه و دريافت خواهد شد.

از همكاری كليه شركت كنندگان صميمانه تشكر و قدرداني می نماييم و توفيق اين عزيزان را در راه خدمت به  جمهوري اسلامی ايران از خداوند منان خواهانيم.