• (+9821)22567291
  • info@ampex.ir
  • فارسی
  • English

2019 BAIEX

قوانین و مقررات شركت كنندگان

1-  شركت كنندگان داخلی به هیچ وجه مجاز به نمایش كالاها و محصولات خارجی و یا استفاده از پوستر و نام شركت خارجی نمی باشند . در صورت عدم رعایت این نكته شركت كننده ملزم به پرداخت اجاره بهاء غرفه بصورت ارزی و بر اساس تعرفه بخش خارجی نمایشگاه،می باشد.

2- کاهش متراژ و یا انصراف از مشارکت حداکثر 45روز قبل از افتتاح و پس از کسر 50 % مبـالغ واریزی و استرداد 50 % مابقی میسر می باشد . در فاصله کمتر از 45روز تا زمان افتتاح نمایشگاه به هیچ وجه درخواست انصراف پذیرفته نخواهد بود و در صورت عدم استفاده شرکت کننده از غرفه تخصیص یافته در نمایشگاه هیچ گونه وجهی مسترد نشده و غرفه مربوطه به سایرین واگذار می شود .درصورتیکه طبق صلاحدید برگزار کننده ، ثبت نام متقاضی بعد از تاریخ مقرر ثبت نام صورت پذیرد ، در صورت انصراف متقاضی ، هیچگونه وجهی به وی عودت نمی گردد.

3- مشاركت در این نمایشگاه تابع مقررات و شرایط عمومی نمایشگاهها تدوین شده توسط شركت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسلامی ایران است.

4- هرگونه فعل و انفعالاتی كه بر روی غرفه های پیش ساخته انجام گیرد (پانل بندی), شركت كننده موظف به جبران خسارت وارده خواهد بود.